|

Home

|

Nabidka

|

Další služby

|

Cenik

|

Reference

|

Ukázky

|


 

NABÍDKA na zpracování

Lesního hospodářského plánu

a

lesních hospodářských osnov

 

Všeobecné a technické podmínky pro zpracování LHP a LHO

 

Nabídka a způsob zpracování LHP a LHO

Cílem vyhotovení LHP a LHO je především pečlivé zjištění stavu lesa za majetek vlastníka lesa podle jednotlivých jednotek rozdělení. Navržení dlouhodobějších modelů hospodaření při zohledňování daných přírodních podmínek, podmínek a zájmů vlastníka lesa, trvalé vyrovnanosti a bezpečnosti hospodaření a produkce lesa. Dlouhodobější modely hospodaření konkretizovat při tvorbě hospodáských opatření pro jednotlivé porostní skupiny. Dále poskytnout komplexní servis při využití dat LHP a LHO. V rámci tohoto servisu je poskytnutí vlastníkovi podporu při zavedení programu LHE - lesní hospodářské evidence. Důsledkem je trvalá spolupráce v průběhu platnosti LHP a LHO.

Na základě takto vypracovaného LHP je možné rovněž vypracovat aktuální ocenění majetku ke dni počátku LHP a LHO. Toto je součástí dodávky k LHP a LHO jako nadstandard.

Identifikace lesního majetku

Identifikace zařizovaného majetku před zahájením venkovníhon šetřenín považujin za jednu z nejdůležitějších pro následnou kvalitu díla. Na základě předaných podkladů je nedílnou součástí LHP vyhotovení digitální parcelní mapy lesního majetku. Zpracování této mapy je pak možné rozšířit na mapu všech nemovitostí ve vlastnictví zadavatele LHP.

Na základě schválené novén kategorizacen lesa, imisníchn pásem nohrožení a nvyhlášení ZCHÚ připravuji pro vlastníka lesa podklad pro přiznání daně z lesních pozemků, (osvobození od daně) je rovněž součástí textové části LHP, LHO jako nadstandard.

Zjišťování stavu lesa

- prostorové rozdělení lesa

1. Oddělení - trvalá jednotka prostorového rozdělení s převažující orientační funkcí. Zde bude záležet na OLH zda bude převzat stávající systém nebo bude vytvořen nový systém číslování oddělení v rámci vlastního majetku. Oddělení budou označeny arabskými číslicemi od 1 - 999. Graficky budou oddělení v mapách označeny   značkou uvedenou v příloze číslo2 vyhlášky MZe číslo 84/1996 Sb.

2. Dílec - trvalá jednotka prostorového rozdělení s převažující orientační funkcí. Dílce budou tvořit rámec pro jednotlivé kategorie lesa. Ve většině případů budou hranice dílce totožné s hranicemi porostů. Pokud bude uvnitř bývalých porostů nalezena trvalá hranice, je možné pro účely zpřesnění kategorizace porost rozdělit na dva  samostatné   dílce. Dílce   budou označeny velkými   písmeny, počínaje písmenem A, při vynechání písmene I,CH a Q. Graficky budou dílce v mapách označeny značkou uvedenou v příloze číslo 2 vyhlášky číslo 84/1996 Sb.

3. Porosty - jsou totožné s dílcem. Při vyplňování zápisníku v programu bude pod dílcem založen pouze jeden porost, který bude označen písmenem "a" (shodným s dílcem). Označení porostů se neobjeví v mapě ani v žádném konečném výstupu LHP. U LHO budou porosty označovat jednotlivé vlastníky.

 • Porostní skupiny a etáže - patří k proměnlivému lesnickému detailu a budou vylišeny jako části lesa, odlišující se od sebe druhovou, věkovou, prostorovou skladbou, katastrálním územím nebo vyžadující odlišné hospodaření. Porostní skupiny budou označeny číslem věkového stupně. Více porostních skupin v rámci jednoho věkového stupně bude označeno indexem malých písmen abecedy od písmene a až po písmeno o. Samostatně budou vylišeny holiny z  nesouladů evidence kultur. Porostní skupiny o více etážích se označí  zlomkem čísel  věkového stupně, v čitateli bude vždy  označení věkově starší etáže a ve jmenovateli mladší (např.10/2). Graficky bude porostní skupina značena podle přílohy číslo2 vyhlášky číslo 84/1996 Sb.

4. Podrobné údaje o stavu lesa podle §4 a §7 vyhlášky číslo 84/1996 Sb. budou zjišťovány   pro nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa, t.j. porostní skupiny a etáže.

5. Způsob a rozsah zjišťování zásob:

* zásoby porostních skupin mladších a rovných 80-ti let se zjišťují pomocí taxačních tabulek uvedených v příloze číslo 3 vyhlášky číslo 84/1996 Sb., případně metodou zkráceného relaskopování

* Zásoby porostních skupin starších 80-ti let se zjišťují:

a) Průměrkováním naplno.

Průměrkování zajistí objednatel na svoje náklady, výškování provede zhotovitel a rozsah průměrkování určí OLH ve spolupráci se zařizovatelem.

b) Relaskopováním.

Relaskopovat se budou neprůměrkované porostní skupiny, kde taxační tabulky nezaručují dostatečnou přesnost zjišťování zásob. Výběr   porostů  k relaskopování určí OLH ve spolupráci se zařizovatelem. Relaskopování provádí zhotovitel LHP, LHO a je v uvedené ceně LHP, LHO.

c) V ostatních porostních skupinách podle taxačních tabulek, uvedených v příloze číslo 3 vyhlášky číslo 84/1996 Sb. nebo zkráceným relaskopováním.

 

6. Vyhotovení ortofotomap.

Pro detailní upřesnění porostního detailu bude provedeno letecké snímkování včetně vyhotovení ortofotomapy -pokud bude mít vlastník zájem. Tyto náklady nejsou zakalkulovány v ceně za 1 ha lesního majetku a jsou uvedeny samostatně v cenové nabídce.

7. Podrobnosti k některým údajům o stavu lesa.

Zjišťuje se absolutní výšková bonita. Relativní bonita podle Schwapacha bude doplněna převodem z absolutní výškové bonity podle převodní tabulky.

U kultur a mlazin se odvodí bonita podle porostních skupin mýtního věku nebo dospívajících, vyskytujících se v příbuzných přírodních podmínkách v rámci dílce, resp. oddělení. Jako samostatná etáž se popisuje zmlazení (přirozená obnova lesa pod porostem), které je životaschopná, souvisle zaujímá minimálně 30 % skutečné plochy porostní skupiny. U etáže se uvádí v hospodářské knize plocha skutečná i plocha parciální (redukovaná). Ostatní zmlazení (nesouvislé,   bez záruky  zajištění během decenia), s nímž je však nutno při obnově počítat a dále pracovat, se podchytí v mapě porostní grafickým zákresem a případnou poznámkou ve slovním popisu.

První věkový stupeň se zásadně zjišťuje a popisuje samostatně, s podchycením dřevin melioračních a zpevňujících.

Výstavky - do 15 m3 se  uvádí  pouze ve  slovním  popisu,  nad 15 m3 se  popisují  jako  etáž s přihlédnutím k ploše porostní skupiny. Součástí venkovního šetření zhotovitele je aktualizace fenotypové kategorizace.

Při vylišování bezlesí a jiných pozemků se respektuje katastrální hranice.

Bezlesí a jiné pozemky budou označeny takto:

a) bezlesí:

-neprůběžné v rámci majetku: 101 - 350

    -průběžné v rámci majetku:

nezpevněné lesní cesty: 351 - 450

ostatní bezlesí: 451 - 500

b) jiné pozemky:
-neprůběžné v rámci majetku: 501 - 550

                -průběžné v rámci majetku:

zpevněné lesní cesty: 551 - 800

ostatní průběžné 801 - 900

c) ostatní pozemky v rámci majetku: 901 - 999

Podrobné plánování

Při podrobném plánování je nutno respektovat § 4 odst. 4 vyhlášky číslo 84/1996 Sb. .

1. Plánování výchovných zásahů

Výchovné zásahy budou plánovány pro stanovení etátu v ploše i v metrech krychlových podle dřevin u jednotlivých porostních skupin

Porostní skupiny splňující podmínky závazného ustanovení - minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku podle § 9, vyhlášky MZe číslo 84/1996 Sb. - budou mít výchovných zásah označen v LHP jako naléhavý "1".

V porostních skupinách starších 40 let budou probírky plánované v naléhavosti "0", vyjímečně v zanedbaných por. skupinách s naléhavostí 1.

2. Plánování mýtní těžby

Umístění obnovních těžeb bude přednostně provedeno:

 • v porostech mýtně přezrálých,nepřirůstavých,sesníženým zakmeněním (proředěných), zdravotně poškozených,neodkladné mýtní těžby za účelem zpevnění a zajištění stability porostů (odluky, rozluky)
 • v porostech se stávajícím přirozeným zmlazením,
 • v nerozpracovaných mýtních porostech, neodkladné mýtní těžby k zahájení prvních fází obnovy (rozčlenění porostů, vytvoření východisek obnovy, předsunuté obnovní prvky)
 • případně rekonstrukce, popřípadě hospodářské nutnosti v porostech mladších 80ti let, které neskýtají záruku kvalitního vývoje do mýtného věku

Těžební úprava optimální výše těžeb pro daný majetek vychází hlavně ze zohlednění současného stavu porostů, zajištění trvalé a přibližně vyrovnané výnosovosti daného majetku, zvyšování jakosti porostů. Cílem zařizovatele bude umístit obnovní těžby ve výši dohodnuté s OLH. U umístěných mýtních těžeb bude uváděna naléhavost.

3. Plánování potřeby zalesnění

Plánována bude potřeba zalesnění v ploše a podílu dřevin (v procentech) pro holiny zjištěné, holiny z nesouladů evidence, pro vylepšení a umístěné mýtní těžby.

4. Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin

       Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin bude stanoven  pro  všechny  porostní skupiny starší 80ti let a porostní skupiny mladší,pokud do nich plán umisťuje obnovu,nebo tam obnovu připouští. Pro holiny zjištěné při vyhotovení plánu bude také stanoven minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (dále jen MP MZD). U holin vzniklých z nahodilých těžeb menších než 0.08 ha bude MP MZD stanoven za podmínky, že je bude možné využít v obnově. Pokud je nelze využít nebude u těchto holin MP MZD plánován. Pro holiny vzniklé v průběhu platnosti LHP v důsledku nahodilých těžeb, které svojí šíří nebo velikostí přesahují velikost seče doporučenou rámcovými směrnicemi pro příslušný hospodářský soubor, bude v rámcových směrnicích navržen MP MZD přiměřeně snížený. Při plánování MP MZD se rámcově vychází z procenta minimálního podílu MZD uvedeného v příloze číslo 3 vyhlášky číslo 83/1996 Sb. a je nutné ho diferencovat podrobněji podle konkrétních souborů lesních typů zastoupených v posuzované porostní skupině.

Finální výstupy LHP

budou zahrnuty ve  smlouvě o dílo.

Finální výstupy budou vždy přizpůsobeny konkrétnímu zadání od vlastníka lesa, popřípadě jak je uvedeno v zadávací dokumentaci (v průběhu venkovního šetření se budou upřesňovat podle požadavků vlastníka lesa).

V uvedené ceně za 1 ha lesního pozemku je rovněž rozšířená nabídka pro zadavatele:

 • ocenění lesního majetku po porostních skupinách a celkem za vlastníka
 • porovnání daně z lesních pozemků
 • vyhotovení soutisku ortofotomap s obrysovou mapou a porostní (pokud budou k dispozici letecké snímky - ortofotomapy)
 • porovnání současné a cílové skladby podle HS a celkem
 • přehled jednotlivých hospodářských opatření po por. skupinách, dílcích, oddělení a celkem, včetně za jednotlivé LÚ
 • přehled probírek v členění do 40 let a nad 40 let a prořezávek po porostech v návaznosti na mapu hospodářských opatření
 • garanci díla po celou dobu platnosti LHP - uvedeno ve smlouvě o dílo

Mapové podklady a finální lesnické mapy budou zpracovány ve spolupráci s Ing. Martinem Vackem. Vzory   jednotlivých  lesnických map, které budou  součástí LHP jsou přiloženy za nabídkou pro vyhotovení LHP.