|

Home

|

Nabidka

|

Další služby

|

Cenik

|

Reference

|

Ukázky

|Cenová nabídka

Cenová nabídka na zpracování Lesního hospodářského plánu

Výše nabídkové ceny u firmy Ing. František Černý - Taxační kancelář vychází podle zadávací dokumentace za 1 ha zpracování LHP

Nabídková cena za jeden ha LHP bez DPH: 410,00 Kč (nejsem plátce DPH,

možno podle podmínek stanovit nižší)

Nabídková cena za jeden ha LHO bez DPH: 575,00 Kč (nejsem plátce DPH,

možno podle podmínek stanovit nižší)

 

Cena výše uvedená je platná po celou dobu realizace a až do skutečného dokončení prací jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady potřebné ke zpracování LHP a LHO.

Skutečná cena bude stanovena jako násobek ceny za 1 ha LHP, LHO a skutečné zjištěné plochy LHC uvedené v plochové tabulce nového LHP, LHO.

Zpracování LHP a LHO je rozděleno do čtyř etap:

I.etapa - přípravné práce -

20 % celkové předběžné ceny

80/110Kč

II.etapa - venkovní šetření -

30 % celkové předběžné ceny

122/177 Kč

III.etapa - sumarizace LHP -

20 % celkové předběžné ceny

80/110Kč

IV.etapa - předání LHP ke schválení -

10 % celkové předběžné ceny

43/63Kč

Rezerva po schválení a odstranění případných chyb

20 % celkové předběžné ceny

85/115Kč

Celkem

410/575Kč

Cena za provedené dílo bude objednavatelem uhrazena na základě celkové faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla tj. po schválení LHP v písemné a digitální formě. V celkové faktuře budou vyúčtovány jednotlivé dílčí fakturace a bude provedena rekapitulace celkového objemu zakázky. Fakturovat lze až po splnění podmínek pro fakturaci tj. na základě protokolu o předání a převzetí díla.

 

Ing. František Černý - vedoucí Taxační kanceláře